Tag Archives: huong dan cach dinh khoan cac nghiep vu ke toan

Nhóm chứng từ kế toán bắt buộc

Nhóm chứng từ kế toán bắt buộc   Chứng từ bắt buộc là những chứng từ phản ánh các quan hệ kinh tế giữa các pháp nhân hoặc do yêu cầu quản lý chặt chẽ mang tính chất phổ biến rộng rãi. Ví dụ như Hoá đơn GTGT. Đối với loại chứng từ bắt buộc, Nhà nước tiêu chuẩn hoá ... Read More »